RIBW Brabant

Ondernemingsraad

2 februari 2019
RIBW Brabant is een open organisatie waar zowel cliënten als medewerkers een eigen inbreng hebben. Bij ons is medezeggenschap meer dan een wettelijke verplichting, het vormt een wezenlijk onderdeel van beleid en besluitvorming. De Ondernemingsraad kijkt namens de medewerkers naar het reilen en zeilen van de organisatie en overlegt met de bestuurder en het management over het beleid en de gevolgen daarvan.
Missie en visie van de Ondernemingsraad (OR)

Voluit luidt deze missie: het behartigen van de belangen van zowel de organisatie als die van de medewerkers – vanuit het perspectief van de medewerkers – met daarbij een gezonde balans tussen die verschillende belangen. Dit in het belang van het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen.

De visie: de raad wil deze missie realiseren door op te treden als autonoom en strategisch orgaan, onafhankelijk, zelfsturend, (pro)actief. Steeds in verbinding met de organisatie, met andere organen
daarin en met de medewerkers.

De raad overlegt met de bestuurder over het gevoerde en het te voeren beleid. Hij laat zich informeren over de te verwachten besluitvorming, neemt actief en kritisch ontwikkelingen in de organisatie waar.
En beziet hoe die zich verhouden tot de kernwaarden van de organisatie (professionaliteit, vertrouwen, verbinding en inspiratie)

De raad kent de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en gaat daar pragmatisch mee om. Hij maakt waar nodig gebruik van de mogelijkheden van de wet.
De raad doet zijn werk als vertegenwoordiging van de medewerkers en komt zelfstandig tot een oordeel. Via het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd.


Contact met de ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad RIBW Brabant vergadert gewoonlijk elke drie weken. Geïnteresseerden zijn altijd welkom om een vergadering bij te wonen. Met de bestuurders en met de Raad van Toezicht is er structureel overleg. Eenmaal per jaar organiseert de Ondernemingsraad een algemene personeelsvergadering. De OR is bereikbaar via Geert van Elten, ambtelijk secretaris, via ondernemingsraad@ribwbrabant.nl
RIBW Brabant
De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van ...
RIBW Brabant is een open organisatie waar zowel cliënten als medewerkers een eigen inbreng ...
Een Cliëntenraad is officieel ‘het wettelijke inspraakorgaan voor en door ...