RIBW Brabant

Raad van Toezicht

9 september 2018
De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg. 

De visie van de Raad van Toezicht
RIBW Brabant heeft in de organisatie kernwaarden bepaald die het uitgangspunt vormen voor de zorg die aan cliënten geleverd wordt. De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen dezelfde kernwaarden toe te passen bij het formuleren van de visie op toezicht: inspiratie, verbinding, professionaliteit en vertrouwen. 

Taken en rollen van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet het als zijn opdracht om de continuïteit en kwaliteit van RIBW Brabant te waarborgen en om RIBW Brabant aangesloten te houden bij zijn stakeholders. De Raad van Toezicht doet dit door een constructieve en kritische dialoog aan te gaan met het bestuur over doelen, besturing, haalbaarheid, risico’s, resultaten en hun onderlinge samenhang. Daarnaast wil de Raad van Toezicht ook vooruitkijken, strategische keuzes bespreken en een proactieve houding hebben. 

Binnen de taak van de Raad van Toezicht zijn verschillende rollen te onderscheiden, te weten de toezichthoudende rol, de adviesrol en klankbordfunctie, de maatschappelijke rol en de werkgeversrol. 

De Raad van Toezicht van RIBW Brabant bestaat uit:
Drs. H.A.M. Kroese, RA (voorzitter)
H.P.J.M. van Gulik, MBA
Prof. dr. M.M.N. Minkman
Mevr. L. Voragen
Drs. J. de Witte

Zij zijn bereikbaar via het volgende mailadres: raadvantoezicht@ribwbrabant.nl

RIBW Brabant
De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van ...
RIBW Brabant is een open organisatie waar zowel cliënten als medewerkers een eigen inbreng ...
Een Cliëntenraad is officieel ‘het wettelijke inspraakorgaan voor en door ...