Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)

De IRB houdt in dat wij herstelondersteunende zorg bieden met als doel: cliënten in staat te stellen beter te functioneren, zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten kunnen hebben waar ze dat zelf willen. Dit alles met zo min mogelijk professionele hulp. De kern van de IRB is dat mensen met beperkingen via gesprekken en activiteiten worden ondersteund bij het kiezen, krijgen en behouden van hun eigen doelen op de leefgebieden wonen, werk/dagbesteding, sociale relaties en financiën.

Competentiegericht werken

Deze methodiek kijkt naar de aanwezige competenties van een cliënt. De begeleider ondersteunt bij het bewustworden van de eigen sterke kanten en hoe deze inzetbaar zijn bij het halen van de doelen van de cliënt. De benadering is gericht op het uitbreiden van de competenties waar dit kan, zodat zo zelfstandig mogelijk functioneren haalbaar wordt. De methodiek sluit aan bij de eigen kracht van de cliënt en deze te activeren bij het realiseren van zijn of haar doelen. Het legt het accent op het creëren van nieuwe mogelijkheden en op het samen opbouwen en activeren van een steunend netwerk. Competentiegericht werken wordt vooral ingezet bij jongeren met autisme.

Triade model

Het idee achter dit model is dat de cliënt, professionele begeleider en familie/naastbetrokkenen samen een driehoek vormen. Hun onderlinge samenwerking bepaalt de kwaliteit van ondersteuning en begeleiding. Het model geeft duidelijk antwoord op de vraag hoe de rol van naasten er in de praktijk uit ziet en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben. Hoe kunnen zij een passende rol in de zorg spelen, en hoe voorkomen we dat de cliënt het gevoel heeft dat hij daarbij buitenspel wordt gezet? En hoe weet de hulpverlener wat hij van de naastbetrokkene kan vragen en wat niet?

Wraparound care model

Dit wordt onder andere ingezet bij gezinnen die te maken hebben met langdurige en vaak complexe problemen op verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld financiën, wonen, integratie, overlast, sociaal isolement, psychiatrie of verslaving.
Het doel is het gezin weer grip te geven op het eigen leven, waarbij het zelf aangeeft welke zorg en of dienstverlening het nodig heeft. Informele en formele zorg worden gecombineerd met één hulpverlener én coördinator, één cliëntsysteem en één plan. Daarbij geldt dat de hulpverlener het probleem niet zelf moet proberen op te lossen maar de gezinsleden moet leren en ondersteunen om zelfredzaam te zijn.

Familie als bondgenoot

Dit is een gezamenlijk scholingsproject van familieleden, cliënten en professionals. Doel is ervaringskennis van familieleden en cliënten te ontwikkelen door deze te verbinden met professionele kennis. Als basis van de scholing dienen de ervaringsverhalen van familieleden en cliënten. Deze gecombineerde kennis wordt aangewend om hulpverleners te scholen anders om te gaan met familieleden en hun naasten. In lesmodules worden thema’s, waarvan de familieleden en cliënten vinden dat ze belangrijk zijn, bij de hulpverleners onder de aandacht gebracht.

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om mensen te helpen bij gedragsverandering. Motiverende gespreksvoering is een manier van gesprekken voeren waarin de begeleider op zoek gaat naar de veranderwens van de ander, en de twijfels die deze verandering belemmeren. De kans dat een persoon verandert, is groter als de persoon de verandering zelf belangrijk vindt, het vertrouwen heeft dat hij ook kan veranderen en zelf het moment mag bepalen wanneer hij gaat veranderen. 

Korte oplossingsgerichte methodiek (KOM)

De Korte Oplossingsgerichte Methodiek haakt aan bij cliënten die het moeilijk vinden om zelf, of met hulp van de eigen omgeving hun problemen te hanteren. De KOM is erop gericht om cliënten op zo’n manier te ondersteunen dat hij/zij weet wat hij/zij echt wil, en welke stappen hij/zij kan zetten om tot dit doel te komen. Het is een zeer laagdrempelige manier van werken, waarin de cliënt en diens wensen en mogelijkheden echt centraal staan. De begeleider sluit aan bij de krachten en positieve hulpbronnen van de cliënt en helpt naar kleine stapjes van vooruitgang te kijken om deze steeds verder uit te bouwen. Hoop en vertrouwen zijn hierin belangrijke basisbegrippen.

Welke stappen onderneem je om in aanmerking te komen?

Bij het aanmelden voor onze zorg, volg je enkele stappen, om te verkennen welke zorg bij jou past. Uiteraard kom je alleen bij ons terecht als jouw zorgvraag voortkomt uit een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid.

Herstelcoach | Persoonlijk Begeleider Trouwlaan (210804)