Met deze voorstellen maken we gezamenlijk de beweging naar zoveel mogelijk wonen in de wijk, zetten we meer in op preventie en voorkomen we escalaties en crises. Daarbij maken we de beweging van individuele naar collectieve ondersteuning.
Als RIBW Brabant ontwikkelden we aansluitend hierop voor de komende drie jaar een strategische koers, waarmee we de veranderingen die we al doorvoerden verder gaan verstevigen. Diverse samenwerkingspartners dachten mee in deze koers. De ontwikkelingen zijn uitdagend en vragen om een duidelijke richting en innovatieve aanpak. In de koers beschrijven we hoe we dat aanpakken, met onze medewerkers voorop en het welbevinden van onze cliënten centraal. 

Binden van professionals 

Denk aan de huidige krapte op de arbeidsmarkt, waar ook wij mee kampen. We zetten stevig in op het binden van de juiste professionals aan ons. Zij zijn voor de cliënt en voor onze organisatie het meest waardevolle goed. Maar ook onze partners kampen met de krapte. Om voor de sector en regio talenten optimaal te benutten en expertise te behouden, zijn we daarom participant van  BRABANT WERKtZEKER!
Als RIBW Brabant gaan we uit van eigenaarschap en richten we onze processen zo in dat onze professionals de regelruimte hebben om dat te doen wat voor de cliënt nodig is, zo lang als het nodig is en met zo min mogelijk bureaucratie. In het herstel bepaalt de cliënt waar mogelijk zelf de route. Het ene moment is er meer zorg nodig dan het andere.

Herstelondersteunende zorg

Ook wachtlijsten domineren momenteel de GGZ en er zijn steeds meer situaties met complexe problematiek, wat ook op onze organisatie effect heeft. Als RIBW Brabant verstevigen we onze expertise continu om hier de juiste zorg voor te bieden, in een 24-uurs setting of ambulant aan huis. Voor ambulante zorg is er geen wachtlijst, voor Beschermd Wonen momenteel wel en hebben we als doel om hiervoor de ‘matchtijd’ (tussen aanmelding en plaatsing) te maximeren tot drie maanden. 
 
Binnen onze herstelondersteunende zorg krijgen de ‘Vier fasen van herstel’ een prominente plek, wetende dat herstel met ups en downs gaat en we zo steeds aansluiten bij de fase waar een cliënt zich in bevindt. Daarnaast willen we ervaringsdeskundigheid nog verder verankeren: binnen onze organisatie, het herstel van de cliënt, maar ook in de verbinding met buurten en partners. We zijn trots op de ruim 40 ervaringsdeskundigen die we al in dienst hebben en breiden dit verder uit. We zijn ook trots op de afgestudeerden van Howie the Harp die binnen diverse organisaties als ervaringsdeskundigen een werkplek vonden. 

Continu in verbinding

Steeds meer cliënten wonen ‘gewoon’ in een wijk of dorp en deze beweging zet de komende jaren door. Maar zonder verbinding met de directe omgeving leidt tot eenzaamheid en draagt niet bij aan het herstel. Daarom willen we de komende jaren nog meer een belangrijke schakel zijn tussen cliënt en buurt, bijvoorbeeld door actief te participeren in wijknetwerken, zodat er wederkerigheid en gelijkwaardigheid ontstaat. Waarbij kwetsbare groepen vaak in dezelfde buurten landen en de draagkracht hier steeds vaker uit balans is. We pakken onze rol in dit leefbaarheidsvraagstuk, maar zullen dit in intensieve samenwerking met onze netwerkpartners moeten doen. Als we niemand in de kou willen laten staan, moeten we het samen oplossen, over de grenzen van organisaties en financieringsstromen heen. 
 
Marina Hesen, voorzitter Raad van Bestuur