Actueel

Antwoorden op veelgestelde vragen plannen Schiphollaan

16 februari 2017
Tijdens een druk bezochte informatieavond in wijkcentrum ’t Sant op 9 februari  jl. heeft  RIBW Brabant bekendgemaakt dat er geen mensen met een psychiatrische achtergrond gecombineerd met een verslavingsproblematiek (zogenaamde dubbelde diagnose) komen wonen op de Schiphollaan. Namens RIBW Brabant was Matthieu Arendse, teammanager, aanwezig. De gemeente Tilburg werd vertegenwoordigd door wethouder Hans Kokke.
RIBW Brabant en de gemeente Tilburg hebben hun excuses gemaakt voor het feit dat er geen overleg met omwonenden is geweest over het plan om een woonvoorziening van RIBW Brabant te vestigen in het pand aan de Schiphollaan, naast basisschool Jeanne d’Arc. RIBW Brabant en de gemeente Tilburg hebben beloofd dat ze nu met alle betrokkenen in gesprek willen over de toekomst van het pand aan de Schiphollaan.

RIBW Brabant was van plan om per 23 februari a.s. 14 cliënten met een dubbele diagnose te verhuizen naar het pand aan de Schiphollaan. Deze cliënten wonen nu op de Goirkestraat in Tilburg. Het huurcontract van deze locatie loopt binnenkort af. De cliënten van RIBW Brabant met een dubbele diagnose zouden tijdelijk gaan wonen aan de Schiphollaan voor een periode van ongeveer een jaar. Daarna zou de woonvoorziening aan de Schiphollaan gebruikt worden voor andere cliënten. 

De gemeente Tilburg heeft op 19 januari jl. een voorlopige omgevingsvergunning afgegeven voor het pand aan de Schiphollaan. Halverwege vorig jaar heeft de gemeente Tilburg deze vergunning (vanwege stedenbouwkundig- en omgevingsoogpunt) in eerste instantie geweigerd. Hierop is door de eigenaar van het pand (die het pand aan RIBW wil gaan verhuren) bezwaar ingediend en was er een hoorzitting. De bezwaarcommissie heeft toen geoordeeld dat de gemeente de vergunning onterecht had geweigerd. Daarmee werd vergunning dus weer  toegekend. Deze omgevingsvergunning van 19 januari  is echter nog niet definitief. Belanghebbenden kunnen nog tot 2 maart a.s. bezwaar maken bij de gemeente. De gemeente streeft ernaar om de bezwaarprocedure zo snel mogelijk af te ronden zodat er duidelijkheid komt. Die duidelijkheid is er op zijn vroegst half mei.

Hieronder volgen de belangrijkste vragen die tijdens de avond aan bod kwamen:

 • Waarvoor bieden RIBW Brabant en de gemeente hun excuses aan?
  Wij bieden onze excuses aan voor het feit dat dit proces niet goed is gelopen. Wij willen een zorgvuldig proces, met aandacht voor alle belangen. In dit geval hebben RIBW en de gemeente het niet goed gedaan. Wij overleggen liever aan het begin van het traject, in plaats van via juridische procedures en vergunningen. 

 • Hoe kon die fout worden gemaakt?
  Toen in september 2016 de omgevingsvergunning werd geweigerd, is de keuze gemaakt om nog niet het gesprek aan te gaan met de omwonenden omdat het nog niet zeker was dat de woonvoorziening door zou gaan. Dat was een foute keuze. 

 • We hebben in deze wijk al Skaeve Huse, De Sluis en Traverse. De zorgvoorzieningen worden niet evenredig over de stad verdeeld. Waarom niet in De Blaak?
  De gemeente Tilburg hanteert geen spreidingsbeleid. Bij elke nieuwe situatie bekijken we de situatie per geval opnieuw. De vraag is steeds: kan de wijk het aan? De Blaak heeft inderdaad geen voorzieningen.

 • Waarom was er sprake van tijdelijke opvang voor één jaar?
  Het huurcontract van de huidige locatie aan de Goirkestraat loopt binnenkort af. Een definitieve locatie voor deze bewoners bleek op korte termijn moeilijk te vinden. Daarom was het plan om hier deze bewoners tijdelijk (voor de periode van ongeveer een jaar) op de locatie aan de Schiphollaan te laten wonen. 

 • Waarom gaat de doelgroep dubbele diagnose definitief niet door?
  RIBW Brabant en de gemeente hebben samen ingezien dat de specifieke locatie naast de bassischool niet geschikt is voor de doelgroep dubbele diagnose.

 • Waar gaan die mensen nu naar toe? 
  Deze mensen worden verspreid over verschillende bestaande locaties van RIBW Brabant in Tilburg.

 • Kun je nog bezwaar maken tegen de vergunning? Hoe lang duurt het voordat er duidelijkheid is?
  Ja, dit kan nog tot 2 maart 2017. Voor zo’n bezwaarprocedure staat een termijn van maximaal twaalf weken. De gemeente wil zo snel mogelijk voor duidelijkheid zorgen, zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. We verwachten op zijn vroegst half mei duidelijkheid te kunnen geven.

 • Hoe kan het dat er nog steeds wordt verbouwd terwijl de bezwaartermijn nog loopt?
  RIBW Brabant heeft haar werkzaamheden in het pand stilgelegd. De eigenaar van het pand mag zijn werkzaamheden door laten gaan. Hier heeft RIBW Brabant, als huurder van het pand, geen invloed op.

 • Wat gebeurt er als de omgevingsvergunning definitief wordt?
  RIBW Brabant en gemeente willen in gesprek blijven met de buurt. Er zal een klankbordgroep komen met daarin ook een vertegenwoordiging van de buurt. RIBW Brabant zal met de klankbordgroep overleggen over de planning en de mensen die RIBW Brabant op de Schiphollaan wil laten wonen.

 • Hoe worden bewoners daarbij betrokken?
  RIBW Brabant zal in overleg met de wijkraad een klankbordgroep oprichten. De wijkraad zorgt er voor dat bewoners erbij worden betrokken.

 • Hoe kunnen bewoners hun mening/tips geven en op de hoogte blijven?
  De wijkraad is voor RIBW Brabant eerste aanspreekpunt en bewoners met opmerkingen, vragen en tips kunnen die aan de wijkraad doorgeven. We zullen de buurt informeren over deze avond en het verloop van het proces. Dit zal via verschillende manieren gaan, zoals o.a. via brieven en wijkkrant.

 • Wat gaat u doen om dit soort fouten te voorkomen?
  We hebben onze les geleerd. RIBW Brabant gaat bij plannen voor nieuwe locaties voortaan eerst met alle partijen overleggen en pas daarna een vergunning aanvragen.

Actueel
Mariëlle Hoefnagel werkt als ervaringsdeskundige binnen een woonteam van RIBW Brabant en blogt ...
Als RIBW Brabant volgen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet en volgen de ...
Paola Buitelaar heeft lang geworsteld met psychoses en klinische opnames daarvoor. Deze ...