Je komt in aanmerking voor de Wlz als er sprake is van de volgende criteria:

  • Je hebt een psychiatrische kwetsbaarheid.
  • Je hebt zorg in de nabijheid nodig (dag en nacht).
  • De begeleiding is blijvend nodig.

Wie betaalt de Wlz zorg?
De zorg uit de Wlz wordt betaald door het Zorgkantoor, dus niet door de gemeente zoals dat bij de Wmo het geval is. Per regio koopt een zorgverzekeraar deze langdurige zorg in bij aanbieders. In onze regio is dit het Zorgkantoor VGZ.
Indien je een Wlz-indicatie krijgt, zul je voor je woonbegeleiding post krijgen van VGZ. Indien je voor je ‘reguliere zorg’ (bijv. huisarts, tandarts, etc.) bij een andere zorgverzekeraar zit, kan het dus zijn dat je straks van twee zorgverzekeraars post krijgt.

Wordt voor de Wlz een eigen bijdrage gevraagd?
Ja, je betaalt net zoals bij de Wmo, een eigen bijdrage via het CAK. Hier kun je de hoogte van je eigen bijdrage onder de Wlz berekenen.

Is het voor mij aantrekkelijk om over te gaan van de Wmo naar de Wlz?
Binnen de Wlz is de zorg voor de lange termijn geregeld. Je hoeft dus niet meer jaarlijks of tweejaarlijks aan te tonen dat je begeleiding nodig hebt. Je krijgt hiervoor alleen een indicatie als je blijvend zorg in de nabijheid nodig hebt.

Wanneer vindt de overgang naar de Wlz plaats?
RIBW Brabant zet erop in om de indicatie-aanvragen voor de Wlz van januari tot september 2020 samen met de cliënt te verwerken. Dan blijft er voor het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en het Zorgkantoor voldoende tijd over om de indicatie te stellen en de overgang per 2021 te regelen.

Wie vraagt de indicatie aan voor de Wlz?
Samen met je herstelcoach maak je de inschatting of de Wlz bij jou past. Voor cliënten die in 2020 een Wmo-beschikking hebben voor beschermd wonen, is hier de afgelopen periode veel aandacht naar uitgegaan. Mocht je niet zijn benaderd en wil je wel in aanmerking komen, benader dan jouw herstelcoach over de mogelijkheden.

Hoe loopt de aanvraag van een indicatie bij het CIZ?
Je herstelcoach coördineert het proces van de aanvraag van een indicatie. Het kan zijn dat hij/zij jouw behandelaar of huisarts benadert, omdat voor de aanvraag een actuele diagnose nodig is. Uiteindelijk zet je zelf een handtekening onder de aanvraag, anders wordt deze niet in behandeling genomen door het CIZ. Als je een wettelijk vertegenwoordiger hebt, dan ondertekent deze mede de Wlz-aanvraag.

Wie bepaalt of ik toegang krijg tot de Wlz en hoe gaat dit in zijn werk?
Medewerkers van het CIZ bepalen of je voldoet aan de Wlz-toelatingseisen. Voor een zorgvuldige beoordeling, hebben ze een recente (van ná 1 juli 2019) diagnose en prognose nodig van een behandelaar. De prognose zegt iets over de verwachting of je voor de langere termijn zorg in de nabijheid nodig hebt. Waarschijnlijk zijn jouw diagnose en prognose in het zorgdossier van vóór 1 juli 2019. Voor een nieuwe diagnose en prognose is soms een gesprek nodig met je behandelaar. Daarnaast zijn persoonsgegevens, een beschrijving van jouw beperkingen en ziekte, een beschrijving van het ziekteverloop, jouw behandelgeschiedenis en jouw handtekening nodig. Als je geen behandelaar hebt, maar wel regelmatig bij de huisarts komt, dan wordt jouw huisarts gevraagd de eerdere diagnose te onderschrijven en een prognose af te geven. In alle andere gevallen is het nodig dat een ‘ter zake deskundige’ wordt gezocht die een diagnose en prognose kan afgeven. Een ter zake deskundige is een psychiater, GZ psycholoog, klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist GGZ. Voor het inschakelen van een terzake deskundige wordt toestemming gevraagd voor het uitwisselen van gegevens. Je herstelcoach kan hierbij ondersteunen.

Hoe word ik geïnformeerd over de Wlz?
Via jouw herstelcoach krijg je informatie over de Wlz en het proces. Word je geïndiceerd dan volgt er direct communicatie vanuit het CIZ.

Kan ik, als mijn begeleiding eenmaal uit de Wlz wordt betaald, later nog terug naar de Wmo?
Ja, dit zou kunnen. Als blijkt dat er geen sprake meer is van een psychiatrische aandoening of omdat zorg in de nabijheid niet meer nodig is. Dit is niet gebruikelijk.

Ik heb een forensische achtergrond. Kan ik ook over naar de Wlz?
Ja, dit is mogelijk, maar alleen als de strafrechtelijke maatregel opgeheven is. Natuurlijk moet je ook voldoen aan de toelatingscriteria voor de Wlz. Je kunt dit bespreken met je herstelcoach.

Kan ik blijven wonen op de plek waar ik nu woon binnen RIBW Brabant?
Wij, RIBW Brabant, gaan ons ervoor inspannen dat alles blijft zoals het nu is.

Kan ik mijn behandelaar houden?
Ja, dit kan.

Ik val al onder de Wlz, maar onder een andere dan een psychische/psychiatrische grondslag. Moet ik iets doen?
Je herstelcoach bespreekt met jou wat de mogelijkheden zijn.

Mijn Wmo-beschikking loopt vóór 2021 af. Als ik een Wlz beschikking aanvraag is het dan nodig om mijn Wmo beschikking te verlengen?
Ja, als je Wmo-beschikking in 2020 afloopt, moet je opnieuw een Wmo-beschikking aanvragen. De Wlz gaat namelijk pas in 2021 in. Als je geen verlenging van je Wmo-beschikking aanvraagt, dan heb je in de periode tussen het aflopen van de Wmo-beschikking en de start van de Wlz géén recht op zorg.

Waar kan ik terecht voor meer informatie over de Wlz?
Je kunt altijd informatie opvragen bij je herstelcoach. Daarnaast wordt er landelijk vanuit het CIZ en de Rijksoverheid gecommuniceerd over de Wlz via de websites: www.ciz.nl en www.rijksoverheid.nl