1. Privacyverklaring chat

De chat van RIBW Brabant is zo goed mogelijk beveiligd en wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om. Alle medewerkers die werken met de chat hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat de inhoud van jouw chats niet buiten RIBW Brabant besproken zullen worden.

Anoniem chatten

Als je wilt kun je anoniem een bericht sturen of chatten. Als je wel je persoonlijke gegevens zoals e-mailadres deelt dan maakt RIBW Brabant hier geen gebruik van, anders dan om je terug te mailen. Wij maken gebruik van een beveiligde chatapplicatie.

2. Privacyverklaring voor cliëntgegevens

RIBW Brabant moet persoonsgegevens van cliënten verzamelen en vastleggen in een (elektronische) cliëntendossier. Deze gegevens hebben we nodig om goede begeleiding te kunnen bieden. Je mag van RIBW Brabant verwachten dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens heeft RIBW Brabant nodig?

Om je goed te kunnen helpen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd:

  • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, nummer van het identiteitsbewijs, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, BSN, burgerlijke staat, gezinssamenstelling.
  • Eventueel gegevens over iemands justitiële verleden
  • Begeleidingsgegevens
  • Gegevens betreffende opleiding
  • Gegevens betreffende inkomen, uitgaven en schulden
  • Medische gegevens

Wie mogen je gegevens inzien?

Medewerkers van RIBW Brabant die betrokken zijn bij je begeleiding kunnen je persoonsgegevens inzien. Ze hebben alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun werk goed te doen. Daarnaast hebben medewerkers toegang tot je gegevens wanneer dat nodig is om de zorg in rekening te brengen of te controleren.
De persoonsgegevens die je aan ons geeft, kunnen wij wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van goede zorg, ook met aan derden delen geven.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht.

Welke rechten heb ik als cliënt?

Je mag vragen welke gegevens RIBW Brabant van je verzamelt en wie er toegang toe heeft, waarom RIBW Brabant die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden. Je hebt het recht om de gegevens die wij van je hebben in te zien. Als je vindt dat er fouten in je gegevens staan, mag je vragen om dit aan te passen.

Bij wie moet ik zijn met vragen over privacy?

Binnen RIBW Brabant is de herstelcoach het eerste aanspreekpunt als je vragen hebt met betrekking tot privacy. Cliënten kunnen ook daar terecht wanneer zij gebruik willen maken van hun rechten.