Het Safehouse telt zes slaapkamers. De keuken, bad- en huiskamer worden gedeeld. Tijdens de avond- en nachturen kunnen cliënten eventueel een beroep doen op de externe begeleider nachtdienst. Het hoofddoel is verbetering op alle leefgebieden en verder herstel van de verslaving. Het Safehouse is géén behandelinstelling, maar biedt begeleid wonen. Wel werkt RIBW Brabant nauw samen met klinieken en andere behandelaars. Het traject duurt zes maanden, met een mogelijke verlenging van  een half jaar. 

Abstinentie behouden is een belangrijk doel in het Safehouse. Als een cliënt zich hier niet aan houdt, stopt het traject direct en dient de cliënt het Safehouse binnen een half uur te verlaten. 

Een begeleidingstraject bij het Safehouse omvat onder meer:

 • Persoonlijke begeleiding door (ervaringsdeskundige) medewerkers.
 • Dagelijks contact met een begeleider.
 • Cliënt maakt dag- en weekplanningen met ondersteuning van een begeleider.
 • Dagelijkse dagreflectie, gebaseerd op stap 10 van het 12 stappen programma.
 • Cliënt staat actief in contact met sponsor vanuit het 12 stappen programma.
 • Cliënt neemt twee dagen per week deel aan het herstelprogramma, inclusief terugvalpreventie.
 • Cliënt gaat 3 keer per week naar een meeting (zoals NA/CA/AA).
 • Cliënt neemt met inzet van een leerwerk-coach van RIBW Brabant deel aan een re-integratietraject naar dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of betaald werk.
 • Begeleiding brengt samen met cliënt eventuele schulden in kaart en begeleidt deze indien nodig, naar een schuldhulpverleningstraject en of bewindvoering.
 • Cliënt ontvangt hulp om de uitkering, zorgverzekering en administratie op orde te brengen.
 • Begeleiding bij het opbouwen van sociale contacten.
 • Nazorggesprekken met de verwijzende kliniek.
 • Indien cliënten hieraan toe zijn en daar ondersteuning in wensen, ondersteunt de begeleiding bij contacten met familie en/of naasten.   
Herstel in een Safehouse (verslaving) 1

Meer informatie en aanmelden

Een verwijzing naar het Safehouse van RIBW Brabant vindt vaak plaats door een behandelaar, in samenspraak met betreffende cliënt. Daarnaast kunnen cliënten ook zelfstandig kiezen voor begeleiding van het Safehouse. De afdeling Zorgbemiddeling van RIBW Brabant bepaalt samen met een professional van het Safehouse of het voor de cliënt passend is. 
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling van RIBW Brabant op telefoonnummer 013-533 66 46. Vervolgens vindt er een intakegesprek met het Safehouse plaats, waar de motivatie van de cliënt, het programma en de voorwaarden aan bod komen.

Herstel in een Safehouse (verslaving)

Het Safehouse (verslaving) in 3 minuten

YouTube thumbnail

Professionele begeleiding
Onze professionele begeleiding is herstelondersteunend en doelgericht: niet meer dan noodzakelijk, niet minder dan verantwoord. We werken resultaatgericht met beproefde methodieken met als doel dat cliënten de regie over hun leven nemen. Zodat zij zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen participeren in de maatschappij.

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische aandoening. Onze medewerkers werken samen met de cliënt. Voor continuïteit, efficiëntie en samenhang in de zorgverlening is er volop samenwerking met een aantal instellingen/hulpverleners op het gebied van maatschappelijk welzijn en gezondheidszorg.  

Wij werken in gemeenten in het midden van Noord-Brabant, zoals Tilburg, Waalwijk en Breda. Al meer dan 30 jaar bieden onze deskundige medewerkers hulp bij complexe problematiek. Met een resultaatgerichte, professionele en integrale aanpak werken wij aan optimale participatie in de samenleving.