Er verandert veel in het sociaal domein. Mensen blijven steeds vaker thuis wonen, of stromen zo snel als mogelijk vanuit een beschermde setting terug de wijk in. Het gaat gepaard met uitdagingen voor ambulante zorg en ondersteuning. Die uitdagingen bieden we het hoofd, door nauw samen te werken binnen het programma Bouwen aan Perspectief. Daar volgden al diverse organisatieontwikkelingen uit, om de nodige kwaliteitsslag te maken op het vlak van herstelgericht- en methodisch werken. Zo zijn alle wijkteams ondertussen resultaatverantwoordelijk. De herstelcoach – voorheen persoonlijk begeleider – is eindverantwoordelijk voor de zorg voor de cliënt. Alle teams kunnen hulp inroepen, bijvoorbeeld van de teamcoach, zorgbemiddeling en de psychologen.

De rol van de psycholoog verandert

De psychologen die aan RIBW Brabant verbonden zijn, blijven behandeling binnen de specialistische GGZ aanbieden. Onze psychologen hebben veel kennis van psychopathologie en veel expertise op het gebied van bv. verslaving, derde generatie gedragstherapie, jeugd en werken met gezinnen. Ze denken vanuit hun consultatie-rol graag met herstelcoaches mee, als dat nodig is. Wanneer de begeleiding het gevoel heeft niet verder te komen met een cliënt, kunnen ze onze psychologen benaderen. Ze maken dan een afspraak om met elkaar te gaan puzzelen om de cliënt beter te gaan begrijpen en hem of haar zo weer verder te helpen in zijn herstel.

Onze psychologen krijgen daarnaast een nieuwe rol, in de ontwikkeling van onze teams. Hoe die rol er precies uitziet is nog niet in beton gegoten; we gaan in april 2021 een nieuwe werkwijze testen in de pilot Methodisch Werken en Casuïstiekbespreking. 

De bedoeling is dat uiteindelijk aan ieder team een psycholoog gekoppeld wordt, die een maandelijks casuïstiekoverleg voorzit. In dit overleg wordt steeds een ingebrachte casus besproken. Samen bekijken we: hoe werk je methodisch vanuit de herstelvisie? Het doel is dat de werkvormen die bij iedere casus de revue passeren als voorbeeld kunnen dienen voor nieuwe casussen. Om zuiver te houden wie waarmee bezig is, zijn de lijntjes met projectondersteuners, teamcoaches, intervisors en zorgbemiddeling kort.

De pilot

Om de nieuwe werkwijze te testen, starten we met een pilot met twee psychologen in vier teams. Sheila Soebhan is verantwoordelijk voor de teams Wandelboslaan en Reeshof, Karin Kruithof voor de teams Korvel en Langstraat.

In de pilot gaan we bekijken in welke vorm de casuïstiekbesprekingen het beste aansluiten bij de wensen van de teams en wat de teams precies nodig hebben van de psychologen.

Het ultieme doel? Betere samenwerking én de best passende zorg en ondersteuning van onze cliënten.

Vacature volgt!

Met het oog op deze ontwikkelingen, gaan wij binnenkort ons team uitbreiden. Ben jij een ervaren psycholoog en heb jij wel zin in deze uitdaging? Houd onze kanalen goed in de gaten, de vacature volgt binnenkort!