Een thema dat om steeds meer uitdaging vraagt: in 2021 was 18% van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond. In 2019 en 2020 was dit nog 11%. Vooral vrouwen en jongvolwassenen hadden in 2021 vaker te maken met psychische klachten dan daarvoor (Gezondheidsenquête, CBS). Jongeren geven in dit onderzoek aan dat Covid hun leven negatief beïnvloed heeft. Maar in 2022 zijn daar nog meer gebeurtenissen met impact op de mentale gezondheid aan toe te voegen. Zoals de oorlog in Oekraïne, het grote aantal mensen op de vlucht voor geweld en een veilig heenkomen zoeken o.a. in Nederland, de huidige energiecrisis die voor onzekerheid en stress zorgt.

De behoefte aan zorg neemt door demografische ontwikkelingen in de toekomst toe, terwijl tegelijk de betaalbaarheid van zorg steeds meer onder druk staat. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een psychische kwetsbaarheid ook in de toekomst passende zorg en ondersteuning krijgen? Voor een toegankelijke zorg is het de hoogste tijd om niet alleen te blijven denken in termen als ziek en gezond maar om de omslag te maken en te werken vanuit positieve gezondheid. Positieve gezondheid plaatst gezondheid in breder perspectief waarin niet de ziekte maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. Het richt zich op het belang van het vermogen van mensen om veerkrachtig te zijn, om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Sterke sociale basis in de buurt

Bij positieve gezondheid komt het erop neer dat je kijkt naar wat wél kan en werkt aan een gezonde en veilige leefomgeving en een sterke sociale basis in de buurt. Ook wij als RIBW Brabant werken binnen onze herstelondersteunende zorg al jaren vanuit deze visie. Waarbij we oog en oor houden voor bestaanszekerheid als basisconditie voor mentale gezondheid met aandacht voor huisvesting, schuldenaanpak, arbeidsmarkt en participatie.

Maar dit heeft alleen toekomst als we allemaal opstaan voor mentale gezondheid voor iedereen. Dus niet alleen zorg en welzijn, maar ook de straat, de wijk, de stad, heel het land: a global priority for all. Steeds meer mensen met psychische kwetsbaarheid wonen ‘gewoon’ in de wijk of een dorp. Maar zonder verbinding met die wijk of dat dorp leidt dit tot eenzaamheid en draagt het niet bij aan het herstel.

We zetten samen met onze partners in op het wegnemen van obstakels die participatie in de weg staan en op het vergroten van de leefbaarheid en vitaliteit van de wijk. Dit draagt bij aan de veerkracht van mensen, onmisbaar bij het omgaan met de uitdagingen in het leven. Wij gaan voor een betekenisvol leven en veerkracht van mensen en in de buurt. En jij?