Organisatie

Er werken circa 500 professionals en ruim 100 vrijwilligers binnen onze organisatie en werken vanuit drie clusters aan onze opdracht. 

Raad van Bestuur en Management

De Raad van Bestuur van RIBW Brabant is eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. Om waarde te creëren voor cliënten en de maatschappij wordt hierbij veel ruimte en zelfstandigheid gegeven aan onze professionals, die werken in resultaatverantwoordelijke teams. Zo kunnen zij passend aansluiten bij de leefwereld van de cliënt en (samen met het netwerk rondom de cliënt en met partners) effectief ondersteunen bij herstel. In de verbinding met de teams wordt de Raad van Bestuur bij de uitvoering van taken ondersteund door een team clustermanagers.

– Marina Hesen, Raad van Bestuur
– Miranda Hanegraaf, manager Herstel
– Emmy van der Maarel, manager Bedrijfsvoering
– Evelien van Etten, manager Ontwikkeling & Innovatie  
– Coen Kwekkeboom, concerncontroller
– Anika Verhoeven, bestuurssecretaris
– Chris van Geloven, relatiemanager

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van de Raad van Bestuur, op de continuïteit van de dienstverlening en op de algemene gang van zaken binnen RIBW Brabant, om zo oog te houden voor onze maatschappelijke doelstelling.
De raad formuleerde een visie van zijn rol op toezicht, waarin staat verwoord hoe zij het toezicht invult, aansluitend op de kernwaarden van RIBW Brabant: verbinding, vakmanschap, vertrouwen. 
De visie sluit aan bij de Governance code Zorg 2017.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van RIBW Brabant bestaat uit:

Drs. H.A.M. Kroese, RA (voorzitter)
H.P.J.M. van Gulik, MBA
Prof. dr. M.M.N. Minkman
Mevr. L. Voragen
Drs. J. de Witte

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het volgende mailadres: raadvantoezicht@ribwbrabant.nl. De mails komen binnen bij RIBW Brabant, welke worden doorgezet naar de Raad van Toezicht.

groepsfoto leden van de Raad van Toezicht (RvT) RIBW Brabant.

Werkgebied RIBW Brabant

RIBW Brabant werkt in negen gemeentes in de regio Hart van Brabant. 

Organisatie en kengetallen

Aantal cliënten 31-12-2019

We bieden onze zorg in diverse vormen. 

Organisatie en kengetallen