Organisatie

Er werken circa 500 professionals en ruim 100 vrijwilligers binnen onze organisatie en werken vanuit drie clusters aan onze opdracht. 

Raad van Bestuur en Management

De Raad van Bestuur van RIBW Brabant is eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. Om waarde te creëren voor cliënten en de maatschappij wordt hierbij veel ruimte en zelfstandigheid gegeven aan onze professionals, die werken in resultaatverantwoordelijke teams. Zo kunnen zij passend aansluiten bij de leefwereld van de cliënt en (samen met het netwerk rondom de cliënt en met partners) effectief ondersteunen bij herstel. In de verbinding met de teams wordt de Raad van Bestuur bij de uitvoering van taken ondersteund door een team clustermanagers.

Raad van Bestuur en Management

Organisatie en kengetallen 10

Gertrude Graumans

Raad van Bestuur

Miranda Hanegraaf , Manager herstel

Miranda Hanegraaf

Manager Herstel

Evelien van Etten – Manager Ontwikkeling en Innovatie

Evelien van Etten

Manager Ontwikkeling & Innovatie

Walter Kruithof, Manager Bedrijfsvoering

Walter Kruithof

Manager Bedrijfsvoering

Organisatie en kengetallen 8

Bart van der Klaauw

Concerncontroller

Besturssecretaris Anika Verhoeven

Anika Verhoeven

Bestuurssecretaris

Chris van Geloven, Relatiemanager

Chris van Geloven

Relatiemanager

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op het realiseren van de maatschappelijke opdracht, de doelstellingen en de waarden van de organisatie, zoals deze zijn omschreven in de statuten, de missie en het visiedocument van RIBW Brabant. Voor de Raad staat toezicht ten dienste van de klant, de kwaliteit van zorg en de betaalbaarheid daarvan.
Voor de Raad van Bestuur vervult de Raad van Toezicht de rollen van toezichthouder, klankbord/sparringpartner en werkgever. Hiernaast heeft de Raad een maatschappelijke rol.

Deze rollen voert de Raad van Toezicht actief uit. Naast verkregen informatie van de bestuurder en staf, gaat de Raad ook zelf proactief op zoek naar informatie. Binnen de Raad van Toezicht van RIBW Brabant wordt daarom momenteel gewerkt met drie commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid.

De Raad van Toezicht heeft mede aan de hand van de kernwaarden van RIBW Brabant een visie op toezicht vastgesteld. De taken en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een reglement Raad van Toezicht. Jaarlijks is het verslag van de RvT als intern toezichthouder onderdeel van het jaardocument.

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het volgende mailadres: [email protected]. De mails komen binnen bij RIBW Brabant, welke worden doorgezet naar de Raad van Toezicht.

Werkgebied RIBW Brabant

RIBW Brabant werkt in negen gemeentes in de regio Hart van Brabant. 

Organisatie en kengetallen

Aantal cliënten 31-12-2022

We bieden onze zorg in diverse vormen. 

Jaarbeeld 2022 – Aandacht voor alle leefgebieden 3