In regio Hart van Brabant regelen de gemeenten de zorg voor hun inwoners. Vóór 2022 hadden gemeenten hiervoor contracten met veel verschillende zorgaanbieders. Dat bleek niet optimaal. Er was behoefte aan een overzichtelijker zorglandschap, vertelt Stéfanie, transformatiemanager bij Gemeente Tilburg. “Het is voor mensen niet altijd duidelijk waar ze precies terechtkunnen met hun ondersteuningsvraag binnen de Wmo. Of ze moeten lang wachten.” Gemeente Tilburg wilde daarom vanaf 2023 een samenwerkingsverband met een dekkend aanbod contracteren. Zo ontstond De Coalitie, waarin diverse kernpartners één partij vormen en samen optrekken met diverse onderaannemers. “Want De Coalitie heeft wel heel veel, maar niet alle expertises in huis om mensen op álle vlakken te helpen. Door het zo te organiseren, kunnen inwoners passende zorg krijgen als ze die nodig hebben.”

Visie

Malou, besturingsadviseur bij SMO Traverse: “In De Coalitie zitten organisaties met verschillende achtergronden: ambulante begeleiding, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ondersteuning bij verstandelijke en fysieke beperkingen. De tien organisaties vormen samen één partij, die vanuit één budget met de gemeenten samenwerkt. Samen hebben we veel kennis en kunde in huis.”

2022 stond geheel in het teken van het opzetten van De Coalitie, het formuleren van een gezamenlijke visie en dialoog hierover tussen gemeenten en zorgpartijen. Stéfanie: “Die visie houdt in dat we samen verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van inwoners in de regio. Die zorg bieden we het liefst thuis of dicht bij huis. De gemeenten bekijken eerst of een inwoner met een hulpvraag geholpen kan worden binnen het eigen netwerk of de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan hun kinderen, ouders, vrienden of buren. Pas daarna komt begeleiding door De Coalitie in beeld.” De Coalitie heeft één ingang voor cliënten. Vanuit daar wordt gekeken welke begeleiding nodig is en wie die kan bieden. Malou: “We werken als één partij samen in gebiedsteams en bieden beschermd wonen thuis of op locatie, met zorgverleners met uiteenlopende achtergronden en expertises. Zo weten we lokaal wat er speelt. En krijgen we makkelijker passende zorg op de juiste plek.”

Versterken

Jaarbeeld 2022 - Samenwerken in de Coalitie 3Samenwerken als één partij maakt de zorg ook beter. Malou: “Als professionals uit verschillende moederorganisaties versterken we elkaar. Want een medewerker die werkt voor organisatie x kan precies de expertise bezitten die organisatie y in een specifieke casus nodig heeft. Wij kunnen door deze samenwerking snel schakelen met collega’s van één van de andere organisaties om een vraagstuk over psychiatrie voor te leggen, of voor informatie over verstandelijke beperkingen. Samenwerken vanuit verschillende expertises is leuk; we leren veel van elkaar. Met elkaar creëren we maatwerk.”

“De Coalitie stroomlijnt de zorg”, stelt Stéfanie. “We voorkomen ermee dat cliënten lang moeten wachten. Én zorgen dat ze zo goed mogelijk verder geholpen worden. Voorheen moest een cliënt voor doorstroom naar een andere organisatie bijvoorbeeld steeds een nieuw intakeformulier invullen. Dat hoeft niet meer. Zorg op- en afschalen wordt daardoor makkelijker.” Daarnaast is er één plan voor de cliënt, opgeslagen in één systeem. Malou: “In de toekomst kunnen daar de bij de zorg betrokken medewerkers van alle zorgorganisaties bij. Met overzicht en regie bij de cliënt.”

Aanspreekpunt

Jaarbeeld 2022 - Samenwerken in de Coalitie 4Ook de Cliëntenraad van RIBW Brabant ziet de voordelen. Myra Lups, vicevoorzitter: “Cliënten hoeven hun verhaal maar één keer te doen. Daaruit volgt een persoonlijk ondersteuningsplan en één centraal aanspreekpunt voor de cliënt. De screener & matcher van De Coalitie koppelt vervolgens de juiste hulpverlener of hulpverleners aan de ondersteuningsvraag.” Leo vult aan: “Op het moment dat cliënten extra zorg nodig hebben, kunnen ze die – zonder hun indicatie aan te passen – direct krijgen van de partij met de juiste expertise.” Dat verlaagt ook de druk op zorg én zorgkosten, zegt Myra. “Mensen die zorg het hardste nodig hebben, kunnen ook daadwerkelijk meteen terecht.”

Blik vooruit

Jaarbeeld 2022 - Samenwerken in de Coalitie 2Na een veelbelovende (op)start, moet De Coalitie zich vanaf 2023 gaan bewijzen. Al geldt ook hier: alle begin is moeilijk. Myra: “Een nieuwe manier van werken kost geld, tijd en energie. Maar die investeert RIBW Brabant graag, omdat de potentie van De Coalitie gezien wordt. De komende tijd maken ook steeds meer cliënten er kennis mee.” Leo benadrukt dat het belangrijk is om na te denken over belangenbehartiging. “Bij RIBW Brabant werken we al jaren met een cliëntenraad. Veel organisaties doen dat. Maar telkens om tafel met al die raden, is niet gunstig. Daarom pleiten wij voor een eigen raad voor de gehele coalitie. Zodat de behoefte van de cliënt altijd voorop blijft staan.”

De Coalitie Hart van Brabant

De Coalitie Hart van Brabant is er voor iedere inwoner (18+) die een ondersteuningsvraag heeft binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op het gebied van begeleiding, beschermd wonen en dagopvang.

RIBW Brabant biedt behalve Wmo zorg ook herstelondersteunende zorg in het kader van de Wlz en meer beperkt op het vlak van forensische zorg en Jeugdwet. De coördinatie hiervan valt niet onder de Coalitie.

De Coalitie bestaat uit de volgende organisaties:
Begeleiding: RIBW Brabant, SMO Traverse, Impegno, Amarant, Prisma en Thebe, GGZ Breburg, Sterk Huis, Het Werkt en ASVZ.
Beschermd wonen: RIWB Brabant, SMO Traverse, Amarant, Prisma, GGz Breburg, Impegno, Sterk Huis, Het Werkt en ASVZ

Jaarbeeld 2022 - Samenwerken in de Coalitie

Het aanbod van RIBW Brabant

RIBW Brabant is penvoerder van De Coalitie Hart van Brabant. De Coalitie is één partij, waarin medewerkers vanuit 10 verschillende moederorganisaties samenwerken. De Coalitie ondersteunt iedere inwoner (18+) die een vraag heeft binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op het gebied van begeleiding, beschermd wonen en dagopvang.

RIBW Brabant biedt daarnaast ook herstelondersteunende zorg vanuit de Wlz, de forensische zorg en Jeugdwet. Alle cliënten die RIBW Brabant ondersteunt hebben te maken met psychiatrische problematiek.

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen op het gebied van herstel? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

 

Jaarbeeld 2021 – Waar of niet waar 4