Voor de continuïteit van zorg is wederkerigheid in wijken van groot belang. Voldoende woningaanbod is belangrijk voor de uitstroom bij onze beschermd wonen locaties, en cliënten moeten ook goed kunnen ‘landen’ in de wijk. In de samenleving heerst echter nog veel onwetendheid en er zijn diverse vooroordelen over kwetsbaren. En dat terwijl een stabiele woonplek, een stabiele woonomgeving én interactie met bewoners in belangrijke mate bijdragen aan herstel. Daarom stelt RIBW Brabant, samen met haar netwerkpartners, zich de maatschappelijke opgave de cliënt en de buurt te verbinden.

Uitstroom, nieuwe woonconcepten en een zachte landing

“Samen met gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties werken we aan nieuwe woonconcepten om het woonaanbod te verbreden, zodat mensen met een kwetsbaarheid zo veel mogelijk thuis kunnen blijven wonen of kunnen uitstromen naar zelfstandig wonen. Belangrijk daarbij is dat mensen met een kwetsbaarheid en reguliere bewoners op een goede manier samen in één complex of buurt kunnen wonen”, vertelt Chris van Geloven, relatiebeheerder bij RIBW Brabant. “We willen dat er cohesie ontstaat. Het is de bedoeling dat de bewoners binnen zo’n woonconcept de interactie opzoeken met de kwetsbare bewoners. Cliënten moeten mee kunnen draaien in de buurt.”

Uitgebreide samenwerking

“Een intensieve samenwerking met alle partners en organisaties die actief zijn in de buurt, is dan ook steeds belangrijker geworden”, stelt Chris. Uit de samenwerking ontstonden al verschillende projecten die de doorstroom van cliënten van begeleid wonen naar wonen in de wijk vergemakkelijken. Bijvoorbeeld het gemengd of gespikkeld wonen, waarbij ongeveer 60% van de bewoners in een wijk regulier is, en 40% kwetsbaar. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid staan in zo’n woonconcept centraal. Chris: “Door de communicatie naar de burger te verbeteren, proberen we begrip te creëren. Samen met alle organisaties die actief zijn in de buurt, moeten we zichtbaar zijn en een ondersteunende functie bieden. Mensen in wijken moeten weten waar ze terechtkunnen als ze niet weten hoe ze om moeten gaan met kwetsbare mensen in hun wijk. Zo kan iedereen op een prettige manier wonen.”

Jaarbeeld 2019 - Het verbinden van de cliënt en de buurt
Jaarbeeld 2019 – Het verbinden van de cliënt en de buurt