Veel van onze cliënten krijgen hun leven weer op orde. Dat gaat niet vanzelf. De basis voor succes zit in onze onderscheidende aanpak. Oordeel zelf:
Herstelondersteunende zorg
De basis van ons werk is herstelondersteunende zorg. We gaan uit van de talenten en vaardigheden van mensen, niet van hun beperkingen. 

Ook kijken we naar hun omgeving: wat kunnen familie, vrienden, buren, werk, studie, de wijk en een vrijwilliger betekenen in de ondersteuning? 
Duidelijk resultaat, solide kennis
RIBW Brabant heeft al meer dan 25 jaar ervaring met complexe psychische problematiek en met psychiatrie.

Daarbij werken we met professionele, bewezen methodieken.
Ervaringsdeskundigheid
Als RIBW Brabant zijn we voortdurend bezig met vernieuwing. Het inschakelen van ervarings­deskundigen is een bewuste keuze.
Succesvol samenwerken
Samen sta je sterker en werk je scherper. We betrekken de omgeving van de cliënt bij onze begeleiding en werken samen met andere zorgpartijen.
Wij geloven in duurzaam herstel. Daarom komen bij ons leefgebieden aan bod: wonen, daginvulling, sociale relaties, financiën en gezondheid.
Wonen
Werken en leren
Sociale relaties
Financiën en administratie
Gezondheid
RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychiatrische problematiek.
Organisatie
Wie is wie?
Cliënten
Publicaties
Werken bij

Gezondheid

Onze medewerkers leveren herstelondersteunende zorg vanuit een professionele basis. Zij zijn geen artsen, maar begeleiden de cliënt daar waar het herstel uiteindelijk moet plaatsvinden: in het dagelijks leven. Dat gebeurt niet op eigen inzicht of ‘een goed gevoel’, maar op basis van duidelijke begeleidingsplannen en onderbouwde methodieken. Ook geven we voor bepaalde doelgroepen diverse cursussen/trainingen. Een resultaatgerichte begeleiding vraagt namelijk om gedegen kennis van zaken.

Resultaatsturing: een integrale aanpak

Onze begeleiding en ondersteuning is praktisch en gericht op eigen kracht en regie van onze cliënten.  Onze inzet is geen vrijblijvend verhaal: als cliënt bepaal je zelf je ambities en zijn deze voor ons het uitgangspunt. Zo blijf je zelf verantwoordelijk voor je herstel en kunnen wij maatwerk leveren.  Onze ondersteuning omvat altijd de leefgebieden waar de gevolgen van de psychiatrische problematiek duidelijk worden: wonen, sociale relaties, gezondheid, daginvulling en financiën.
Lees meer >

Methodieken

Werken aan herstel kent diverse professionele invalshoeken. RIBW Brabant werkt daarom met verschillende methodieken.

Aan de basis van onze werkwijze en benadering ligt de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). Deze houdt in dat wij herstelondersteunende zorg bieden aan cliënten zodat zij beter kunnen functioneren, met zo min mogelijk professionele hulp.

Rechts staan een aantal veelgebruikte methodieken.

De basis: Individuele Rehabilitatie Benadering

Aan de basis van onze werkwijze en benadering ligt de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). Deze houdt in dat wij herstelondersteunende zorg bieden met dit doel: cliënten in staat te stellen beter te functioneren, zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten kunnen hebben waar ze dat zelf willen. Dit alles met zo min mogelijk professionele hulp. De kern van de IRB is dat mensen met beperkingen via gesprekken en activiteiten worden ondersteund bij het kiezen, krijgen en behouden van hun eigen doelen op de leefgebieden wonen, werk/dagbesteding, sociale relaties en financiën.

Competentiegericht werken
Deze methodiek kijkt naar de aanwezige competenties van een cliënt. De begeleider ondersteunt bij het bewustworden van de eigen sterke kanten en hoe deze inzetbaar zijn bij het halen van de doelen van de cliënt. De benadering is gericht op het uitbreiden van de competenties waar dit kan, zodat zo zelfstandig mogelijk functioneren haalbaar wordt.

De methodiek sluit aan bij de eigen kracht van de cliënt en proberen deze te activeren bij het realiseren van doelen. Het legt het accent op het creëren van nieuwe mogelijkheden en op het samen opbouwen en activeren van een steunend netwerk. Competentiegericht werken wordt vooral ingezet bij jongeren met autisme.
Triade-model
Het idee hierachter is dat de cliënt, professionele begeleider en familie/naastbetrokkenen samen een  driehoek vormen. Hun onderlinge samenwerking bepaalt de kwaliteit van ondersteuning en begeleiding. Het model geeft duidelijk antwoord op de vraag hoe de rol van naasten er in de praktijk uit ziet en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben. Hoe kunnen zij een passende rol in de zorg spelen, en hoe voorkomen we dat de cliënt het gevoel heeft dat hij daarbij buitenspel wordt gezet? En hoe weet de hulpverlener wat hij van de naastbetrokkene kan vragen en wat niet?
Community Support
Bij deze methodiek staat het vergroten van zelfredzaamheid van mensen centraal. Hoe kunnen zij zelf zoveel mogelijk de regie laten voeren over hun leven? De methode bestaat uit de vier stappen: het vaststellen van doelen, coaching, het in kaart brengen en verbeteren van het netwerk en het vastleggen van ondersteuning. Uit onderzoek blijkt dat de methode positieve effecten heeft op onder meer het verminderen van eenzaamheid, het vergroten van participatie en het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven.
Wraparound Care-model
Dit wordt onder andere ingezet bij gezinnen die te maken hebben met langdurige en vaak complexe problemen op verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld financiën, wonen, integratie, overlast, sociaal isolement, psychiatrie of verslaving. Het doel is het gezin weer grip te geven op het eigen leven, waarbij het zelf aangeeft welke zorg en of dienstverlening het nodig heeft. Informele en formele zorg worden gecombineerd met één hulpverlener én coördinator, één cliëntsysteem en één plan. Daarbij geldt dat de hulpverlener het probleem niet zelf moet proberen op te lossen maar de gezinsleden moet leren en ondersteunen om zelfredzaam te zijn.
Familie als bondgenoot
Dit is een gezamenlijk scholingsproject van familieleden, cliënten en professionals. Doel is ervaringskennis van familieleden en cliënten te ontwikkelen door deze te verbinden met professionele kennis. Als basis van de scholing dienen de ervaringsverhalen van familieleden en cliënten. Deze gecombineerde kennis wordt aangewend om hulpverleners te scholen anders om te gaan met familieleden en hun naasten. In lesmodules worden thema's, waarvan de familieleden en cliënten vinden dat ze belangrijk zijn, bij de hulpverleners onder de aandacht gebracht.

Behandeling

RIBW Brabant heeft een interne afdeling Psychologie waar vier (senior) psychologen werken. Twee psychologen bieden aan cliënten ook een aantal cursussen en trainingen aan. Aan de afdeling is ook een klinisch psycholoog als regiebehandelaar verbonden. De afdeling werkt vanuit de Willem II-straat maar de psychologen zijn ook regelmatig op de regiokantoren of in de wijk te vinden.

Cursussen en trainingen

Onze psychologen bieden aan cliënten verschillende behandelmodules aan, ofwel cursussen en trainingen. Deze zijn allemaal individueel. Een cursus of training bestaat uit een aantal bijeenkomsten en duurt over het algemeen niet langer dan enkele maanden.
Lees meer >